RK23 Programm

RK23 Programm

Reforminoorte 2023 Riigikogu valimiste programm

Reformierakonna Noortekogu programm seisab tugevalt neljal sambal: vabadus, haridus, keskkond ning majandus. Eesti vajab julgeid ja innovaatilisi ideid. Selleks, et Eesti oleks jätkuvalt edukas ja siin oleks ka tulevikus hea elada, peame täna otsima uusi meetmeid, et meie riigi konkurentsieelist ja jätkusuutlikkust säilitada. Meil on selleks kindel plaan. 

Meie ühiskonna peamine väärtus on vabadus ning sellega kaasnevad valikuvõimalused ja vastutus. Igal inimesel peab olema õigus ja vabadus otsustada oma eraelu üle. Noorte tulevikku määrab selgelt hariduse kvaliteet. Oleme seisukohal, et kõik peavad saama ühetaolised võimalused paremaks tulevikuks, mis tähendab ühtset eestikeelset haridust alates lasteaiast. Koolisüsteem vajab kaasajastamist ning individuaalsemat ja praktilisemat õpet. Selleks, et meil oleks tulevikus parem elada, peame tagama teaduspõhise ja tugeva keskkonnapoliitika ning võtma vastutuse kliimakriisi lahendamise ees. Seejuures hindame kõrgelt tarbimise vähendamist. Oleme noored, kelle jaoks on oluline kvaliteetne ja edasiviiv ettevõtluskeskkond, mida ei tohi koormata liigse bürokraatia ja maksudega. Riik peaks turgu sekkuma minimaalselt, sest parim reguleerija on turg ise. 

Peame oluliseks eriti praeguses julgeolekuolukorras siseturvalisuse tõstmist ja kaitseväeteenistusega seotud tingimuste parandamist. Vaja on piirata propaganda levikut ja vihakõne, kõik Eesti inimesed peavad saama võimaluse olla ühtses turvalises inforuumis. Iseseisva ja sõltumatu riigi toimimise aluseks on kindel energiajulgeolek, Eesti ei tohi sõltuda agressorriigi energiasektorist. Me peame looma endale jätkusuutlikud taastuvenergia võimalused ja aitama inimestel leida viise, kuidas mitme kriisi koosluses hästi toime tulla.

Meil on olemas kindel plaan ja me seisame selle eest, et Eesti oleks noorte kindlates kätes!

 1. Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid. 
 2. Legaliseerime täiskasvanutele kanepi ja selle müügi reguleeritud turul.
 3. Langetame Riigikogu ja Euroopa Parlamendi hääletamisõiguse 16 eluaastale ja kandideerimisõiguse 18 eluaastale. 
 4. Legaliseerime eutanaasia ja töötame välja seaduse.
 • Toetame kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, et kõikidel Eestis elavatel peredel oleks tagatud võrdsed võimalused enda kooselu reguleerimiseks. 
 • Toetame eutanaasia legaliseerimist ja seaduse väljatöötamist, kaasates erinevaid huvigruppe.
 • Langetame Riigikogu ja Euroopa Parlamendi hääletamisõiguse 16. eluaastale.
 • Kandideerimisea langetame Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 18. eluaastale. 
 • Toetame abieluvõrdsuse legaliseerimist.
 • Ravikanep peab olema oluliselt kättesaadavam ravim. Muudame ravikanepi kättesaamise protsessi kvaliteetsemaks ja inimlikumaks.
 • Toetame täiskasvanutele kanepi legaliseerimist ja selle müügi reguleeritud turul.
 • Muudame vaktsineerimise alates 14. eluaastast vanemate nõusolekust sõltumatuks.
 • Toetame nutiseadmest hääletamise süsteemide ehk m-hääletamise väljaarendamist ja selle kasutuselevõtmist.
 • Lihtsustame soolise ülemineku protsessi. Asendame soovahetuse arstliku komisjoni pädeva arsti konsultatsiooniga ja korraldame koostöös Eesti LGBT Ühinguga psühholoogilist nõustamist.
 • Tasustame veredoonorluse, et tagada vajalikud verevarud.
 • Toetame muudatust, milles vaenukõne koos tagajärjega on kuritegu ja vaenukõne ilma tagajärjeta on väärtegu.
 • Tõstame hambaravihüvitise saaja vanust 26. eluaastani.
 • Hõlbustame lapsendamist, et ka üksikemad ja -isad ning samasoolised paarid saaksid võrdse võimaluse endale pere luua. Nii on võimalik suurendada laste heaolu.
 1. Lähme üle ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile alates alusharidusest.
 2. Viime ellu põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade reformi.
 3. Suurendame kõrghariduse rahastust puuduoleva 100 miljoni võrra.
 4. Tõstame noorsootöö tähtsust. Muudame riigipoolset noorsootöö rahastamise korda, et kõigis omavalitsustes saaksid noored vajalikku professionaalset tuge.
 • Lähme üle eestikeelsele haridusele  alates lasteaiast, et kõik Eestis elavad lapsed saaksid võrdsed võimalused tulevikuks. 
 • Suurendame kõrghariduse rahastust puuduoleva 100 miljoni võrra.
 • Viime läbi põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade reformi. Muudame õppe praktilisemaks, et noored juba varajasest east oskaksid teha läbimõeldud otsuseid.
  • Täiendame finantsharidust kõikides koolides, suurendades rahatarkuse õpet, ettevõtluse ja investeerimise algtõdede õpetamist.
  • Tõstame seksuaal- ja keskkonnahariduse kvaliteeti ja osakaalu. 
  • Süvendame demokraatia ja ühiskonna toimimise õpet.
 • Jätkame kogukonna psühholoogidele palgatoetuste maksmist, et parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. 
 • Suurendame alaliste koolipsühholoogide osakaalu, et toetada noorte vaimset arengut.
 • Tõstame õpetajate keskmise töötasu 120%-ni Eesti keskmisest brutopalgast.
 • Suurendame ülikoolides õpetaja eriala kohtade arvu, et vähendada õpetajate puudust ja tagada uute juurdekasv.
 • Laste vaimne tervis peab olema väga olulisel kohal. Võimaldame alalise koolipsühholoogi igasse kooli 
 • Võitleme koolikiusamise vastu, tõstame kiusamisvastaste projektide rahastust.
 • Kaasajastame õppelaenude ja – toetuste süsteemi. Selleks tõstame õppelaenu piirmäära 6000 euroni aastas, et üliõpilased saaksid keskenduda eelkõige õppimisele. 
 • Muudame noorsootöö rahastamise korra kohalikes omavalitsustes ühtlasemaks, et igas Eestimaa piirkonnas saaksid noored vajalikku tuge ja tegevust.
 • Suurendame lastelaagrite ja malevate rahastust ja vajalikku tuge, et noorte esimene töökogemus oleks positiivne ja õiglane. 
 • Noorsootöötajal peab olema kohustuslik kutsestandard – loome süsteemi noortevaldkonna kvaliteetsemaks toimimiseks.
 • Töötame välja programmi, et tõsta noorte teadlikkust demokraatia ja ühiskonna toimimise kohta.
 1. Saavutame aastaks 2035 energiasõltumatuse. 
 2. Kiirendame meretuuleparkide rajamist ja teeme ettevalmistused väike moodulreaktorite kasutuselevõtuks.
 3. Vähendame avaliku sektori digiprügi.
 4. Kindlustame toidujulgeoleku. Koostöös era- ja kolmandasektoriga töötame välja meetmed toiduraiskamise vähendamiseks.
 • Toetame meretuuleparkide kiiremat rajamist ja nendega seonduvate uuringute rahastamist, et suurendada taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises. 
 • Suurendame päikesepaneelide toetusmeetmeid nii ettevõtjatele ja kodumajapidamistele.
 • Teeme ettevalmistused väike moodulreaktorite kasutuselevõtuks. Väike moodulreaktor vähendab ka majanduslikku riski – jaam saab hakata elektrit müüma kahe aastaga. Praeguses julgeoleku- ja energiaolukorras on oluline tuua puhas ja stabiilse madala hinnaga elekter tarbijatele ja ettevõtetele kiiresti kätte. 
 • Lõpetame gaasi ja kütuse impordi Venemaalt aastaks 2025.
 • Suurendame taastuvenergia osakaalu energia lõpptarbimises 50%-le aastaks 2030.
 • Väljume põlevkivi energeetikast hiljemalt aastaks 2030.
 • Aastaks 2035 saavutame energiasõltumatuse ja suudame tagada energia varustuskindluse.
 • Seisame selle eest, et valmiks teaduspõhine kliimaseadus ja muudetaks tänapäevaste vajadustele vastavaks jäätmeseadus.
 • Koostöös era- ja kolmandasektoriga vähendame toiduraiskamist ning ajakohastame ja mugavdame regulatsioone.
 • E-riigis ei tohi olla digiprügi. Toome sisse põhimõtte, et ebavajalikud failid ja e-kirjad kustuvad automaatselt teatud aja järel – nii vähendame avaliku sektori CO2 jalajälge, mis tekib serverite töös hoidmisega. 
 • Toetame toiduringlusega tegelevaid ettevõtteid.
 • Koostöös era- ja kolmandasektoriga vähendame toiduraiskamist ning ajakohastame ja mugavdame vastavaid regulatsioone, mis võimaldaks tõhusamat toiduringlust. 
 • Suurendame pandipakendi tasu ja laiendame pandimärgist klaaspurkidele ja konservidele.
 • Rakendame suuremat järelevalvet jäätmekäitlusele, eesmärgiga tõhustada jäätmete sorteerimist ja ümbertöötlemist.
 • Koostame jäätmekäitlusele üleriigilised ühtsed reeglid, mis võimaldab tarbijatel tõhusamat jäätmete sorteerimist. 
 • Motiveerime inimesi enda jäätmeid sorteerima, langetades prügi sorteerivate inimeste jaoks jäätmemaksu.
 • Jaotame vastutuse võimalikult võrdselt tarbijate, jäätmekäitlejate ja tootjate vahel.
 • Tootjatel peab olema suurem vastutus pakendite tootmisel. Poelettidel olevaid pakendeid peab olema võimalik  suuremas mahus ümber töödelda. 
 • Kahekordistame materjaliteaduse investeeringuid, sh ka stipendiume.
 • Toetame ringmajandusega tegelevaid ettevõtteid.
 • Rahastame uuringuid Eesti jäätmekäitlusmudeli parendamiseks ja ajakohastamiseks, laiendame jäätmekäitluskonteinerite võrgustikku vastavalt vajadusele.
 • Motiveerime inimesi enda jäätmeid sorteerima, langetades prügi sorteerivate inimeste jaoks jäätmemaksu. 
 • Suurendame elamute energiatõhusaks muutmise toetusi. Muudame kohustuslikuks elektriautode laadimispunktid elamute energiatõhusaks renoveerimisel.
 • Arendame ja laiendame koostöös erasektoriga üle-eestilist elektriautode laadimisvõrgustikku.
 • Kaotame regionaalse tasuta ühistranspordi ning asendame selle kvaliteetse uue transpordivõrgustikuga, mis oleks kaasaegne ja lähtub reaalsetest vajadustest. Teeme sõidusoodustuse erisused õpilastele, pensionäridele, erivajadustega inimestele ning kaitseväeteenistujatele. 
 • Tõstame inimeste keskkonnateadlikkust läbi riiklike kampaaniate ja projektide
 • Maksustame saastavamaid ja vanemaid autosid CO2 heite alusel, et aidata vähendada CO2 jalajälge.
 1. Arendame välja nutiseadme kaudu hääletamissüsteemid ehk võimaldame m-hääletamise. 
 2. Loome võimaluse viia ID-kaart nutiseadmesse, et ID-kaardi kasutamine oleks kõikjal kättesaadav ja mugav.
 3. Toetame Tallinn-Helsingi tunneli rajamist.
 4. Kaotame ebaõiglase tulumaksuküüru ning taastame selle ühetaoliseks, et inimestele jääks rohkem raha kätte.
 • Toetame nutiseadmest hääletamise süsteemide ehk m-hääletamise väljaarendamist ja selle kasutuselevõtmist.
 • Loome võimaluse viia ID-kaart telefoni, et saada vajalikke teenuseid ilma liigselt asju kaasa võtmata.
 • Alandame elektriautode soetamisel käibemaksu 9%-ni, see aitab vähendada sisepõlemismootorite autode ostmist ja soodustab keskkonnasõbralike valikute tegemist.
 • Toetame Tallinn-Helsingi tunneli rajamist, et tõhustada pealinnadevahelist liikuvust ning majanduse arengut. 
 • Kaotame ebaõiglase tulumaksuküüru ning taastame selle ühetaoliseks, et inimestele jääks rohkem raha kätte. 
 • Hoiame põhimõtet – võtame laenu üksnes investeeringuteks, mitte püsikuludeks. Ainult nii suudame majanduse hoida stabiilsena ning vältida suurt võlakoormust.
 • Toetame uue haldusreformi läbiviimist, et tõsta kohalike omavalitsuste pakutavate teenuste kvaliteeti ja rahalist võimekust. Nii on võimalik tõsta ka noortele pakutavate teenuste kvaliteeti.
 • Anname lisaraha raketikaitse süsteemide ja punkrite väljaehitamiseks.
 • Piirame sõjalise väärinfo levikut ja karistame sellist tegu kui suurt julgeolekurisk ühiskonnale. 
 • Tõstame ajateenijate igakuise toetuse miinimumpalgani. Hetkel makstakse ajateenijatele igakuist toetust auastme järgi, mis reamehe ja madruse puhul on hetkel ainult 115 eurot kuus. 
 • Kutsume üles kõiki ettevõtjaid töötama välja meetmeid, millega tagada oma riigikaitsjatest töötajate rahaline toetus lisaõppe- ja reservõppekogunemistel või mobilisatsioonis osalemisel. 
 • Usaldame täielikult ajateenistuse kandidaatide sobivuse hindamisel KRA arstlikke komisjone, kuid ajateenistusse kutsutavad kodanikud peavad saama soovi korral lisaks veelgi põhjalikuma psühhiaatrilise konsultatsiooni/läbivaatuse.
 • Korraldada karjääripäevasid ajateenijatele teenistuse vältel eesmärgiga tagada igale ajateenistuse lõpetajale töökoht avalikus või erasektoris, õppekoht ülikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis.
 • Korraldada aastaringselt reservväelastele teenistuskohas külastus- ja vilistlaspäevi, mille käigus antakse ülevaade üksuse tegemistest ning kus on võimalus enda praktilisi oskuseid treenida, lähtuvalt määratud sõjaaja ametikohast (relvaõppe kordamine, lasketiiru külastus,  masinate käsitsemine, IT süsteemid, jms).
 • Kahekordistame küberkaitse ja küberründe võimekust.
 • Loome koostöövormid Kaitseväe ning erasektori vahel eesmärgiga kaasata IT-ettevõtteid kübersõdurite väljaõppes laiema kompetentsi kaasamiseks, erialaste koolituste läbi viimiseks, riist- ja tarkvaraliste vajaduste täitmiseks.
 • Suurendame kübeväejuhatusele suunatud eelarvelisi vahendeid, et parendada Filtri linnaku tingimusi, eesmärgiga värvata ja majutada rohkem IT-sõdureid ajateenijate seast ning tagada väga head töötingimused.
 • Hetkel on Kaitseväes ametikohtade arv numbritega piiratud. Suurendada Eesti Kaitseväe Küberväejuhatuse, Informatsiooni- ja Kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ning küberinfooperatsioonide keskuse ametikohtade arvu ning luua juurde vajalikke ametikohti.
 • Tagame avalikele IT-ametikohtadele konkurentsivõimelise palgataseme.
 • Suurendame riigikaitse vaatest oluliste süsteemide turvalisuse läbitungimise testide läbiviimise eelarvet.

Vastu võetud 11. novembril 2022 Reformierakonna Noortekogu Üldkogul.