Reforminoorte manifest

Euroopa Parlamendi valimised

3.-9. Juuni 2024

HARIDUS

Haridus on paljude noorte jaoks kõige otsesem kokkupuude Euroopa Liidu institutsioonidega. Aina rohkem noori kasutavad välisõpinguteks Erasmuse programmide võimalusi või lähevad ise välismaale õppima. Siiski on veel palju, mida Euroopa Liit saaks noorte jaoks hariduse valdkonnas ära teha. Igal noorel peab olema võimalus soovi korral Euroopasse õppima minna. Euroopa Liit peab seda toetama ning muutma välisõppe protsessi võimalikult lihtsaks. Küll aga peab noorte rahvusvaheline hariduskäik toetama ka siseriiklikku arengut ning peame tegema endast kõik, et peale õpinguid sooviksid kõik Eestisse tagasi tulla.

 • Loe veel haridusest

  Ühtlustame õppeaasta kõigis Euroopa Liidu ülikoolides.

  • Välisõpe on Euroopa tudengitele ülemäära keeruline. Semestrid ning vaheajad on igas riigis erinevatel aegadel, ning paljudel on kodumaal veel õppesemester käimas, kui peavad juba välismaale suunduma. Õppeprogrammide maht on juba EAP-de vormis ühtlustatud, teeme sama ka õppeaastaga.

  Loome üle-euroopalise ülikoolidesse kandideerimise süsteemi

  • Eesti on näidanud, milline näeb välja väga hästi toimiv ühtne ülikoolidesse kandideerimise süsteem. Loome sarnase süsteemi, kus kõik Euroopa üliõpilased saaksid kõikidesse Euroopa Liidu ülikoolidesse kandideerida ühest kohast. Olgu see kas kraadiõpinguteks või välissemestriks.

  Loome üle-euroopalise õpilasest ettevõtja staatuse

  • Tahame muuta juba gümnaasiumis ettevõtlusega alustamist noorte jaoks lihtsamaks, selleks tuleb terves Euroopas luua lihtne ja bürokraatiavaba õpilasettevõtja staatus, mis võimaldaks madalama maksumääraga ning sarnaselt Eestis juba toimivale ettevõtluskontole bürokraatiavabalt luua oma ettevõtte ning väikses mahus toodete ning teenuste müügiga tegeleda.

  Toetame keskkonnahariduse levikut üle terve Euroopa Liidu

  • Keskkonnahoid algab üksikisikust. Inimeste teadmiste ja oskuste arendamisega on võimalik vähendada inimtekkelist kahju meie loodus- ja elukeskkonnale.

VÄLISPOLIITIKA JA MAJANDUS

Nendel Euroopa Parlamendi valimistel on ülioluline tähtsus meie regioonile, seega just nüüd peame panema noorte hääle kõlama, et meie tuleviku üle ei otsustataks ilma meieta. Lisaks on Euroopa Liidu institutsioonid muutunud liialt bürokraatlikuks ning selle parandamiseks on vaja just noorte pealehakkamist ja uuenduslikku mõtlemist. Peame Euroopa Liidu muutma uuesti konkurentsivõimeliseks teiste piirkondadega, et me ei jääks püsivalt majanduskasvult alla Hiinale ning Põhja-Ameerikale.

 • Loe veel välispoliitikast ja majandusest

  Toetame liikmesriikide koostööd rändepoliitika kujundamisel

  • Euroopa Liidu välispiiri tugevuse ja siserände vabaduse tagab liikmesriikide vaheline koostöö rändepoliitika kujundamisel. See peab põhinema iga liikmesriigi õigusel rändepoliitika üle ise otsustada.

  Toetame riikide valikuvabadust maksumäärade kehtestamisel – Eestis 0%

  • Eesti on saanud kehtestada oluliselt parema ettevõtluskeskkonna, seades tulumaksumäära ettevõtete reinvesteeritud kasumile 0%-le. Igale riigile peab jääma võimalus ise otsustada enda maksumäärade üle.

  Toetame Euroopa Parlamendi valimistel valimis- ja kandideerimisea langetamist vastavalt 16. ja 18. eluaastale.

  • Noorte õigus osaleda demokraatlikes protsessides suurendab nende ühiskondlikku aktiivsust ja esindatust. Sedasi on noortel parem võimalus oma elu puudutavates otsustes kaasa rääkida.

  Keelame Venemaalt impordi ka kolmandate osapoolte kaudu

  • Praegu eksisteerivad paljud võimalused riikidel endiselt vene gaasi ja naftat importida kolmandate osapoolte kaudu. Paljud Euroopa Liidu riigid tarbivad ka endiselt vene põllumajandustooteid. Tegeleme aktiivselt selle lõpetamisega, sest kui sanktsioone ei jälgita, ei ole neil tegelikku mõju.

IT JA INNOVATSIOON

Eesti IT oskuste ja kogemustega muudame Euroopa uuesti maailma innovatsiooni keskpunktiks. Selleks viime Eesti digilahendused Euroopasse ning tegeleme aktiivselt digitaalsete valimissüsteemide arendamisega Euroopa Liidu tasandil.

 • Loe veel IT-st ja innovatsioonist

  Loome üle-euroopalise ravimiretseptide võrgustiku

  • Euroopa Liidus reisides peab igaühel olema võimalus retseptiravimeid soetada ükskõik kus. Eestis on juba 15 aastat kasutusel digiretseptide süsteem. Loome sarnase ka Euroopa tasandil.

  Töötame välja ühtse, üle-euroopalise digiallkirjade süsteemi

  • Tänane olukord, kus igas liikmesriigis kehtivad digiallkirjastamiseks erinevad süsteemid ning selleks kasutatakse erinevaid programme, ei ole riikidevahelist koostööd soodustav ning tähendab suuri turvariske neile, kes kõigi süsteemidega kursis ei ole. Eestis on maailma parim digiallkirjastamise süsteem, selle põhjal ehitame üles üle-euroopalise standardi.

  Toetame kaitsesektoris ühiste standardite väljatöötamist

  • Euroopas on kasutusel mitmed erinevad standardid nii laskemoona, kui ka relvastuse jaoks. Toetame ühiste standardite väljatöötamist, et vajadusel saaksid kõik Euroopa Liidu riigid üksteist varustada.

  Keelame Euroopa elanike andmete töötlemise Euroopast väljaspool.

  • Vaenulikes riikides, kus suure tõenäosusega on korrumpeerunud riigivõimudel ligipääs ka krüpteeritud andmebaasidele, ei tohi hoida Euroopa Liidu kodanike andmeid. Tegemist on tõsise turvariskiga ning suurendab oluliselt ohtu, et teised riigid sekkuvad edukalt meie poliitilistesse protsessidesse ning radikaliseerivad siinseid elanikke.

  Viime Eesti teadmised e- ja m-valimistest Euroopasse

  • Tõstame rahvusvaheliselt e-valimiste, kui kõige turvalisema valimislahenduse, usaldusväärsust. Seeläbi vähendame kõigis Euroopa riikides valimisrikkumisi ning muudame meie regiooni demokraatlikumaks kui kunagi varem. Selle saavutamiseks peame looma ühise standardi Euroopas digitaalsete valimislahenduste väljatöötamiseks ja sertifitseerimiseks

KESKKOND JA ENERGEETIKA

Euroopa on parima elukeskkonnaga regioon maailmas. Eesti ja Euroopa elukeskkond peab säilima ja arenema. Reforminoored toetavad andmepõhist linnaplaneerimist ning tarka regionaalpoliitikat, et inimesed sooviksid linnaruumis rohkem aega veeta ja linnadest väljaspool elavate inimeste teenuste kättesaadavus areneks. Energeetika vallas on Eesti jaoks oluline kiire tootmisvõimekuse kasvatamine taastuvatest ressurssidest. Rohelisse energiasse investeerimine on Euroopa Liidu konkurentsivõime kasvatamise võti.

 • Loe Veel keskkonnast ja energeetikast

  Toetame Balti regiooni tuumaenergia kasutuselevõtu kiirendamist

  • Balti regioon peab muutuma energiatootmises iseseisvaks. Toetame selleks tuumaenergia kasutuselevõtu kiirendamist.

  Loome Euroopasse ühise pakendite sorteerimise ja märgistamise süsteemi

  • Igal Euroopa Liidus müüdaval pakendil peab olema selge märgis, milliselt seda on võimalik ümber töödelda või taaskasutada ning kuidas seda sorteerida.

  Loome üle-euroopalise taarapakendite süsteemi, mis toetaks pakendite ümberkäitlemist.

  • Väga vähestes Euroopa riikides on kasutusel panditaara süsteem. Töötame selle nimel, et see võetaks kasutusele terves regioonis ning iga riigi pandipakendeid saaks tagastada igasse riiki.

  Muudame Euroopa Liidu riikide avaliku sektori andmekeskused CO2-neutraalseks

  • Aina suurenev andmekeskuste arv suurendab oluliselt ka atmosfääri paisatavat CO2 kogust. Toetame erasektori andmekeskuste rohelisemaks muutmist ning muudame standardiks avaliku sektori CO2 neutraalsed andmekeskused.

  Toetame meie regiooni keskkonnasõbralikumate transpordiühenduste loomist.

  • Rail Balticu raudteeühendusega tuleb edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik. Praegustel majanduslikult keerulistel aegadel on see hea võimalus luua riikides töökohti, arendada infrastruktuuri ning parandada siinseid transpordiühendusi.
  • Uurime Tallinn-Helsingi tunneli ehitamise võimalikkust, kasulikkust ning otsime selleks rahastusallikaid.

  Taotleme Skandinaavia ja Balti riikide energiaühenduste nimetamist Euroopa Liidu uueks
  taristuinvesteeringute prioriteediks.

  • Ukraina sõja puhkemise järel oleme näinud, et energiaühendused on meie piirkonna üks peamisi nõrkuseid. Peame suurendama Eesti energiajulgeolekut mitte ainult kohalike tootmisvõimaluste tõstmisega vaid ka naaberriikidega uute ühenduste loomisega.

  Suurendame Põhja-Euroopa elektrivõrgustiku turvalisust läbi uute uute ühenduste loomist.

  • Loome rohkem elektriühendusi üle Soome lahe, et suurendada meie piirkonna elektrivõrgu turvalisust.

  Toetame Euroopa Liidu sisest toiduainete tootmist ja tarbimist.

  • Toidujulgeoleku tagamine on osa Euroopa Liidu ja inimeste julgeolekust. Toetame Euroopa Liidu sisest toiduainete tootmist ning võimalusel eelistame seda kolmandate riikide toodangule.

  Parendame loomade kasvatustingimusi üle Euroopa Liidu

  • Tõstame kõikide loomade kasvatamise standardeid Euroopa Liidus ning liigume edasi puurikanade pidamise keelustamisega.