Põhimäärus

Põhimäärus

Põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Reformierakonna Noortekogu (edaspidi "ERNK") ühendab Eesti Reformierakonna Noorte Reformiklubisid (edaspidi "Noorteklubi") ja Noorteklubide liikmeid. ERNK juhindub oma tegevuses Noorteklubide põhimäärustest, Eesti Reformierakonna (edaspidi "Reformierakond") põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.

II EESMÄRGID

2. ERNK eesmärgiks on: - tagada järelkasv uute ja eeskujulike Reformierakonna liikmete ja poliitikute näol; - kasvatada liberaalselt, majanduslikult ja iseseisvalt mõtlevaid noori, kellest saavad täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed ja liberaalse maailmavaate pooldajad ning propageerijad; - kujundada ERNK seisukohti üldpoliitilistes küsimustes ja osaleda Eesti poliitika kujundamisel; - liberaalse maailmavaate tutvustamine ja kandepinna laiendamine; - ERNK liikmeskonna suurendamine ja üle-Eestilise Noorteklubide võrgu loomine; - korraldada Noorteklubide ühiseid üritusi, seminare, koolitusi; - tagada infovahetus erinevate Noorteklubide vahel; - koordineerida ERNK suhtlust välismaa parterorganisatsioonidega.

3. ERNK esitab Reformierakonna poolt kehtestatud korras omapoolsed kandidaadid Reformierakonna juhtorganite, Kohalike Omavalitsusüksuste volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel.

III LIIKMED

4. ERNK liikmeks võib olla kuni 35 aastane (kaasa arvatud) noor. ERNK liikmeks on automaatselt sellise Noorteklubi liige, mis vastab järgmistele tingimustele: - see on Reformierakonna piirkondliku või maakondliku organisatsiooni juures registreeritud kui Noorteklubi; - see koosneb vähemalt 5 liikmest; - see tegutseb regulaarselt ja osaleb ERNK töös.

4.1 Liikmel on õigus:

1) osaleda ERNK tegevuses selle põhieesmärkide elluviimises;

2) osaleda üldkogul, valida ja olla valitud ERNK juhtimis-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;

3) esitada arupärimisi ja ettepanekuid ERNK valitavate organite tegevuse kohta ning saada nendelt teavet;

4) astuda välja ERNK-st:

5) kasutada muid põhimäärusest tulenevaid õigusi.

IV JUHTIMINE

5. Üldkoosolek

5.1 ERNK kõrgeimaks juhtorganiks on ERNK Üldkoosolek (edaspidi "Üldkoosolek"), mis toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku toimumise aja ja päevakorra projekti teatab ERNK Esimees kõikide Noorteklubide esimeestele vähemalt 30 päeva enne Üldkoosoleku toimumist e-maili teel.

5.2 Üldkoosolek: - kinnitab üldkoosoleku päevakorra, moodustab tööorganid ja määrab kindlaks reglemendi; - kinnitab ERNK põhimääruse ja programmi ning teeb nendes muudatusi ja täiendusi; - määrab ERNK juhatuse liikmete arvu; - valib ERNK esimehe ja juhatuse.

5.3 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkoosolekul osalenud ERNK liikmetest kui käesoleva põhimäärusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5.4 Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise õigus on vähemalt 1/10 ERNK liikmetest, kes esitavad allkirjastatud ettepaneku koos erakorralise Üldkoosoleku päevakorra projektiga ERNK esimehele. ERNK Esimees teatab erakorralise Üldkoosoleku toimumisest kõigile ERNK klubide esimeestele ette vähemalt 14 päeva.

6. Eestseisus

6.1 Eestseisusesse kuuluvad iga Noorteklubi esindajad järgmiselt: - Noorteklubi, millel on kuni 50 liiget, lisaks Noorteklubi esimehele 1 Noorteklubi liikmete hulgast Noorteklubi poolt valitav esindaja; - Noorteklubi, millel on kuni 100 liiget, lisaks Noorteklubi esimehele 2 Noorteklubi liikmete hulgast Noorteklubi poolt valitav esindaja; - Noorteklubi, millel on üle 100 liikme, lisaks Noorteklubi esimehele 3 Noorteklubi liikmete hulgast Noorteklubi poolt valitavat esindajat; Vilistlaskogust 5 Vilistlaskogu poolt valitavat esindajat.

6.2 Noorteklubide esimehed on kohustatud teatama oma Noorteklubi valitud esindajate arvu ja nimed Peasekretärile iga aasta 15. novembriks. Noorteklubide esindajate valimise korraldab iga Noorteklubi ise.

6.3 Eestseisus: - valib salajasel hääletusel üheks (1) aastaks Eestseisuse juhataja; - kuulab ära Juhatuse, Peasekretäri ja Välissekretäri aruanded ERNK tegevuse kohta; - moodustab alalised või ajutised programmi-, põhimääruse- jm. komisjonid, kes töötavad läbi Noortekogu tegevuseks olulisi küsimusi; - aitab korraldada Noortekogu Vilistlaskogu tööd; - kinnitab ametisse ERNK esimehe ning peasekretäri poolt nimetatud büroo liikmed ühe (1) aastaseks ametiajaks.

6.3.1 Eestseisuse liikmete valimine klubisiseselt (k.a Vilistlaskogu)

- Eestseisusesse saavad kandideerida kõik Reformierakonna mõnda Noorteklubisse kuuluvad isikud

- Eestseisuse liikmed valitakse Noorteklubi koosolekul

- Noorteklubi eestseisuse liikmete arv sõltub klubi suurusest (vt punkt 6.1)

- Kõikidel Eestseisusesse kandideerijatel tuleb esitada motivatsioonikõne

- Valituks osutuvad kõige enim hääli saanud kandidaadid

- Võrdse arvu hääli saanute vahel korraldatakse kordushääletus või loositõmbamine

6.4 Eestseisuse töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis. Erandiks on suvekuud, mil Eestseisuse koosolekuid võib kokku kutsuda vastavalt vajadusele.

6.5 Eestseisuse koosoleku kutsub kokku Eestseisuse juhataja ERNK esimehe või 1/3 Eestseisuse liikmete ettepanekul, teatades sellest Eestseisuse liikmetele e-maili teel vähemalt 14 päeva ette.

6.6 Eestseisuse otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Igal Eestseisuse liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab Eestseisuse juhataja hääl.

6.7 Eestseisuse koosolekuid protokollib Peasekretär. Protokoll saadetakse e-maili teel kõigile ERNK liikmetele.

7. Juhatus

7.1 ERNK tegevust juhib ning seda esindab juhatus (edaspidi "Juhatus"), milles on seitse (7) kuni üheksa (9) liiget, sealhulgas ERNK Esimees. Juhatusse saab kandideerida ja Juhatuse liikmeks olla vaid ERNK liige.

7.2 Juhatuse liikmed valitakse Üldkoosoleku poolt salajasel hääletamisel kuni üheks (1) aastaks. Juhatuse valimised toimuvad kahes etapis. Kõigepealt valib Üldkoosolek Juhatuse esimehe, kelle ametinimetus on ERNK Esimees ja kes korraldab Juhatuse tegevust. Seejärel valitakse Juhatuse ülejäänud liikmed.

7.3 Juhatus: - korraldab ERNK tööd Üldkoosolekute vahelisel perioodil; - kinnitab ametisse ja vabastab ametist Peasekretäri; - kinnitab Peasekretäri poolt ette valmistatud ERNK eelarve ja selle täitmise aruande; - koostab Üldkoosoleku päevakorra projekti; - teeb kokkuvõtteid oma tegevusest ning esitab need Eestseisusele; - lahendab muid küsimusi, mis ei ole Üldkoosoleku, ERNK Esimehe, Eestseisuse või Noorteklubi pädevuses.

7.4 Juhatus võtab vastu otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav Juhatuse koosolekul osalenud Juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab ERNK Esimehe hääl.

7.5 Juhatus võib otsuseid vastu võtta Juhatuse koosolekut kokku kutsumata. Juhatuse koosolekut kokku kutsumata tehtud otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletavad kirjalikult või e-maili teel kõik Juhatuse liikmed.

7.6 Juhatuse koosolekuid protokollib Peasekretär, tema puudumisel ERNK esimehe poolt määratud isik. Protokoll saadetakse kõikide Noorteklubide esimeestele.

8. Esimees

8.1 Esimees valitakse Üldkoosolekul üheks (1) aastaks. Esimehe valimistel osutub valituks kandidaat, kes saab üle poole Üldkoosolekul antud kehtivatest häältest. Kui esimeses hääletusvoorus ei saavuta ükski kandidaat nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor.

8.2 Õigus esitada Esimehe kandidaati on igal ERNK liikmel. Õigus kandideerida esimeheks on ainult Reformierakonda kuuluval ERNK liikmel.

8.3 Esimees juhib ja korraldab Juhatuse tegevust.

8.4 Esimehel on esindusroll ja on õigus esindada ERNK meedias, koosviibimistel, vastuvõttudel jne.

8.5 Esimehe ülesandeks on koostada pressiteated ja kooskõlastada need suuliselt või e-maili teel Juhatuse liikmetega. Erandkorras võib pressiteate välja saata kooskõlastades seda Peasekretäri ning vajadusel Välissekretäriga.

8.6 Esimehe kohustuseks on kooskõlastada Juhatusega kõik avaldused, reisid, kirjutised jne, mis puudutavad ERNK tegevust.

8.7 Esimees vastutab ERNK liikmete, Juhatuse ja Eestseisuse ees ERNK põhimääruseliste eesmärkide täitmise, ERNK nimel tehtud avalduste, esinemiste ja pressiteadete eest.

8.8 Erakorraline Üldkoosolek võib Esimehe tagasi kutsuda enne volituste lõppemist juhul, kui vastava ettepanekuga esineb 1/10 ERNK liikmetest ning ettepaneku poolt hääletab vähemalt 2/3 erakorralisel Üldkoosolekul antud kehtivatest häältest.

8.0 ERNK Esimees esitab koos ERNK Peasekretäriga Eestseisuse kinnitamiseks Büroo liikmete kandidaadid.

9. Peasekretär

9.1 Peasekretär on palgaline ERNK organisatsiooni juht. Peasekretär valitakse Juhatuse poolt konkursi korras kuni üheks (1) aastaks. Konkursi korra kehtestab Juhatus.

9.2 Peasekretär koordineerib ERNK büroo tööd ning on juhatuse ees vastutav vastava organi tegevuse eest.

9.3 Õigus kandideerida Peasekretäriks on ainult Reformierakonda kuuluval ERNK liikmel.

9.4 Peasekretär koordineerib ERNK sisesuhtlust ning on kohustatud vähemalt üks (1) kord ühe (1) kuu jooksul Juhatusele ja kolme (3) kuu jooksul Eestseisusele oma tegevusest aru andma.

9.5 Peasekretär: - haldab ning uuendab ERNK liikmete andmebaasi ja kodulehekülge; - koordineerib informatsiooni liikumist ERNK liikmete ja Noorteklubide vahel; - koostab ürituste, seminaride, koolituste kalenderplaani; - koostab ERNK eelarveprojekti ja prognoosi; - sõnastab ning tutvustab Juhatusele oma tegevusaasta eesmärgid ja tegevuskava; - koostab Eestseisuse ja Juhatuse koosolekutest kirjaliku protokolli ning saadab selle e-maili teel kõigile ERNK liikmetele; - taotleb erakonna peasekretärilt Juhatuse poolt eelnevalt kooskõlastatud projektidele Reformierakonna rahalist toetust; - esitab Juhatusele ettepanekuid ja soovitusi; - kontrollib ERNK rahaliste vahendite kasutamist.

9.5 Juhatus võib lõpetada Peasekretäri volitused ennetähtaegselt, kui vastava ettepanekuga esinevad 1/3 Juhatuse liikmetest ning ettepaneku poolt hääletavad 2/3 Juhatuse liikmetest.

9.6 Peasekretär ei saa olla üheaegselt Juhatuse liige. Juhatuse liikme peasekretäriks valimise korral taandab peasekretär end Juhatusest ja juhatuse liikmeks saab Üldkoosolekul juhatuse valimistel järgmisena enim hääli saanud isik.

9.7 Peasekretär esitab koos ERNK Esimehega Eestseisusele kinnitamiseks Büroo liikmete kandidaadid.

10. Büroo

10.1 Büroo koosneb kuni viiest liikmest ning tegevust juhib ERNK Peasekretär.

10.2 Büroo koosneb peasekretärist (valitav ERNK Juhatuse poolt), välissekretärist, sisesekretärist, pressisekretärist ning kommunikatsioonijuhist.

10.2.1 Välissekretär: - sõnastab ning tutvustab Juhatusele ja Eestseisusele oma tegevusaasta eesmärgid ja tegevuskava; - moodustab maksimaalselt, kaasa arvatud välissekretär ise, kuni viiest (5) liikmest koosneva väliskomisjoni, mille kinnitab või jätab kinnitamata Juhatus oma otsusega; - korraldab ERNK välisriikliku suhtlust; - esindab vajadusel ERNK-d rahvusvahelistel üritustel; - kooskõlastab ERNK peasekretäriga kõik avaldused, reisid, kirjutised jt toimingud, mis puudutavad ERNK tegevust; - esitab Juhatusele ettepanekuid ja soovitusi; - järgib oma tegevuses Juhatuse ning ERNK peasekretäri poolt antud juhtnööre.

10.2.2 Sisesekretär: - sõnastab ning tutvustab Juhatusele ja Eestseisusele oma tegevusaasta eesmärgid ja tegevuskava; - moodustab maksimaalselt, kaasa arvatud sisesekretär ise, kuni viiest (5) liikmest koosneva komisjoni, mille kinnitab või jätab kinnitamata Juhatus oma otsusega; - aitab Juhatuse koosolekuteks ette valmistada poliitilisi materjale; - esindab avalikult organisatsiooni poliitilisi seisukohti; - annab poliitilist sisendit teistesse organisatsioonivälistesse kogudes; - kooskõlastab ERNK peasekretäriga kõik avaldused, reisid, kirjutised jt toimingud, mis puudutavad ERNK tegevust; - esitab Juhatusele ettepanekuid ja soovitusi; - järgib oma tegevuses Juhatuse ning ERNK peasekretäri poolt antud juhtnööre.

10.2.3 Pressisekretär: - sõnastab ning tutvustab Juhatusele ja Eestseisusele oma tegevusaasta eesmärgid ja tegevuskava; - moodustab maksimaalselt, kaasa arvatud pressisekretär ise, kuni viiest (5) liikmest koosneva komisjoni, mille kinnitab või jätab kinnitamata Juhatus oma otsusega; - koostab ning saadab vajadusel välja ERNK pressiteateid; - koostab ERNK sotsiaalmeedia plaani; - haldab vajadusel ERNK sotsiaalmeediakontosid; - kooskõlastab ERNK peasekretäriga kõik avaldused, reisid, kirjutised jt toimingud, mis puudutavad ERNK tegevust; - esitab Juhatusele ettepanekuid ja soovitusi; - järgib oma tegevuses Juhatuse ning ERNK peasekretäri poolt antud juhtnööre.

10.2.4 Kommunikatsioonijuht: - sõnastab ning tutvustab Juhatusele ja Eestseisusele oma tegevusaasta eesmärgid ja tegevuskava; - moodustab maksimaalselt, kaasa arvatud kommunikatsioonijuht ise, kuni viiest (5) liikmest koosneva komisjoni, mille kinnitab või jätab kinnitamata Juhatus oma otsusega; - tegeleb organisatsioonivälise suhtlusega siseriiklikul tasandil; - aitab hallata ERNK meililiste; - kooskõlastab ERNK peasekretäriga kõik avaldused, reisid, kirjutised jt toimingud, mis puudutavad ERNK tegevust; - esitab Juhatusele ettepanekuid ja soovitusi; - järgib oma tegevuses Juhatuse ning ERNK peasekretäri poolt antud juhtnööre.

10.3 Büroo liikmete kandidaadid esitab Eestseisusele kinnitamiseks ERNK esimees koos ERNK peasekretäriga.

10.4 Büroo liikmete konkursi kuulutab välja ERNK juhatus ning ametisse nimetatakse büroo liige kuni üheks (1) aastaks. Konkursi tingimused kinnitab juhatus.

10.5 Õigus kandideerida Büroo liikmeks on ainult Reformierakonda kuuluval ERNK liikmel.

10.6 Büroo liige on kohustatud vähemalt üks (1) kord ühe (1) kuu jooksul Juhatusele ja kolme (3) kuu jooksul Eestseisusele oma tegevustest aru andma.

10.7 Eestseisus võib lõpetada büroo liikme volitused ennetähtaegselt, kui vastava ettepanekuga esinevad 1/3 Eestseisuse liikmetest ning ettepaneku poolt hääletavad 2/3 Eestseisuse liikmetest.

10.8 Büroo liige võib olla üheaegselt ka ERNK Juhatuse liige.